Ethnologue.com home
Ethnologue > Web version > Language family index > Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Kainji, Eastern

Language Family Trees

Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Kainji, Eastern

Niger-Congo  (1532)

Atlantic-Congo  (1436)

Volta-Congo  (1362)

Benue-Congo  (975)

Kainji  (58)

Eastern (31)

Amo (1)

Amo  [amo] (Nigeria)

Northern Jos (28)

Jera (13)

Gamo-Ningi  [bte] (Nigeria)

Gyem  [gye] (Nigeria)

Iguta  [nar] (Nigeria)

Izora  [cbo] (Nigeria)

Janji  [jni] (Nigeria)

Jere  [jer] (Nigeria)

Kudu-Camo  [kov] (Nigeria)

Lemoro  [ldj] (Nigeria)

Lere  [gnh] (Nigeria)

Sanga  [xsn] (Nigeria)

Shau  [sqh] (Nigeria)

Tunzuii  [dza] (Nigeria)

Ziriya  [zir] (Nigeria)

Jere (1)

Sheni  [scv] (Nigeria)

Kauru (13)

Bina  [byj] (Nigeria)

Dungu  [dbv] (Nigeria)

Gbiri-Niragu  [grh] (Nigeria)

Kaivi  [kce] (Nigeria)

Kinuku  [kkd] (Nigeria)

Kono  [klk] (Nigeria)

Kurama  [krh] (Nigeria)

Mala  [ruy] (Nigeria)

Ruma  [ruz] (Nigeria)

Shuwa-Zamani  [ksa] (Nigeria)

Surubu  [sde] (Nigeria)

Tumi  [kku] (Nigeria)

Vono  [kch] (Nigeria)

Panawa  [pwb] (Nigeria)

Piti-Atsam (2)

Atsam  [cch] (Nigeria)

Piti  [pcn] (Nigeria)

Language Family Index