Chinese, Gan

Print

A language of China

Alternate Names
Gan, Jiangxi hua, Jiangxinese, Kan
Population

20,600,000 (1984).

Location

Jiangxi Province and southeast corner of Hubei Province, including Dachi, Xianning, Jiayu, Chongyang, and parts of Anhui; east Hunan and Fujian provinces. Chang-Jing in Nanchang city, Xiuhui, and Jing’an; Yi-Liu in Yichun (Ichun) in Jiangxi, Liuyang in Hunan.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Dialects

Chang-Jing, Datong, Dongsui, Fu-Guang, Hauiyue, Ji-Cha, Leizi, Nanchang, Yilu (Yi-Liu), Ying-Yi. Marginally intelligible with Mandarin [cmn] and Wu [wuu] Chinese. Lexical similarity: with Hakka Chinese [hak].

Typology

Tonal

Language Use

Also use Mandarin [cmn].

Language Development
91% (2000 census, Han nationality).
Writing
Han script, Simplified variant. Han script, Traditional variant.
Other Comments

Most officially classified within Han nationality. Nanchang is representative dialect.