Gepo

Print

A language of China

Alternate Names
Baiyi, Gepu, Guo, Gupu, Guzu, Jiantouyi, Köpu, Nasu, Pingtouyi
Population

100,000 (2007), decreasing.

Location

Northeast Yunnan Province, Luquan, Fumin, Xundian, Luxi, Shizong, Luoping, Malong, Songming, Huize, Mile, Shilin, and Dongchuan counties.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous). Language of recognized nationality: Yi.

Dialects

Luquan Naso, Wuding Naisu. Related to Nasu [ywq].

Language Use

All ages.