Zhuang, Yang

Print

A language of China

Alternate Names
Dejing Zhuang, Gen Yang, Jingxi Zhuang, Lang, Nong, Nung Giang, Tianbao, Tuhua, Yangyu, Yangzhou, Zhuangyu Nanbu fangyan Dejing tuyu
Population

765,000 in China (2004). 745,000 in the Dejing area (Jingxi, Napo, and Debao Counties, Guangxi).

Location

Guangxi Zhuang Autonomous Region, most Zhuang populations of Jingxi, Debao, and Napo counties; Yunnan Province, Funing county, scattered in Bo’ai, Xinhua, Zhesang, Dongbo, Guichao, and Banlun townships and districts.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous). Language of recognized nationality: Zhuang.

Dialects

Caj coux (Jiazhou, Zouzhou), Fouh (Fu), Sengh (Sheng), Tianbao (Dianbao, Tianpao), Yang (Tuhua, Yangyu). Most similar languages are Zuojiang Zhuang [zzj] and other Nung languages of Viet Nam. Lexical similarity: 70% with Nong Zhuang [zhn], Yang [zyg], Yongnan [zyn], Zuojiang, and Dai [zhd], 65% with Yongbei Zhuang [zyb]. A member of macrolanguage Zhuang [zha].

Language Use

Vigorous. All domains. All ages. Also use southwestern dialect of Mandarin [cmn]. Also use Ping dialect of Yue Chinese (Cantonese) [yue]. Used as L2 by Minz Zhuang [zgm], Yerong [yrn].

Writing

Han (Hanzi, Kanji, Hanja) script [Hani], dating from Han dynasty, mainly used in non-official domains, gaining popularity. Nüshu script [Nshu], used by women only.

Other Comments

Traditional religion, Buddhist (Mahayana), Daoist.

Also spoken in:

Expand All Collapse All