Oromo

Print

A macrolanguage of Ethiopia

Population

Population total all languages: 17,465,900.

Language Use

Used as L2 by Argobba [agj], Berta [wti], Borna [bwo], Ongota [bxe], Yemsa [jnj], Zay [zwa].

Other Comments

Includes: Borana-Arsi-Guji Oromo [gax], Eastern Oromo [hae], Orma [orc] (Kenya), West Central Oromo [gaz].

Page Views Left: