Zhuang, Yang

Print

A language of China

Alternate Names
Can Yang, Dejing Zhuang, Dianbao, Gen Yang, Jingxi Zhuang, Lang, Nong, Nung Giang, Yangzhou, Zhuangyu Nanbu fangyan Dejing tuyu
Autonym
壮语徳靖‎ (Deijing Zhuang)
Population

765,000 (2004). 745,000 in the Dejing area (Jingxi, Napo, and Debao Counties, Guangxi).

Location

Guangxi Zhuang Autonomous Region: Debao, Jingxi, and Napo counties; Yunnan province: Funing county, scattered in Bo’ai, Banlun, Dongbo, Guichao, Xinhua, and Zhesang townships and districts.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous). Language of recognized nationality: Zhuang.

Dialects

Yang (Tuhua, Yangyu), Tianbao (Dianbao, Tianpao), Fouh (Fu), Sengh (Sheng), Caj coux (Jiazhou, Zouzhou). Most similar languages are Zuojiang Zhuang [zzj] and other Nung languages of Viet Nam. Lexical similarity: 70% with Nong Zhuang [zhn], Yang [zyg], Yongnan [zyn], Zuojiang, and Dai [zhd], 65% with Yongbei Zhuang [zyb]. A member of macrolanguage Zhuang [zha].

Language Use

Vigorous. All domains. All ages. Also use Mandarin Chinese [cmn], particularly the southwestern dialect. Also use Yue Chinese [yue], particularly Ping dialect. Used as L2 by Minz Zhuang [zgm], Yerong [yrn].

Language Development
Literature.
Writing

Han (Hanzi, Kanji, Hanja) script [Hani], dating from Han dynasty, mainly used in non-official domains, gaining popularity. Nüshu script [Nshu], used by women only.

Other Comments

Traditional religion, Buddhist, Daoist.

Also spoken in:

Expand All
Collapse All
Page Views Left: