Southern Peruvian Quechua

Print
Southern Peruvian Quechua (5)
  • Quechua, Arequipa-La Unión [qxu] (A language of Peru)
  • Quechua, Ayacucho [quy] (A language of Peru)
  • Quechua, Cusco [quz] (A language of Peru)
  • Quechua, Eastern Apurímac [qve] (A language of Peru)
  • Quechua, Puno [qxp] (A language of Peru)